Testobjektu kultivēšanas darba grupa

Projekta ietvaros plānots izveidot Latvijas apstākļiem piemērotu testobjektu kultūru kolekciju, kas izmantojamas eksperimentālajiem darbiem laboratorijas apstākļos.

    Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
  • Testobjektu sugu izvēle, izolēšana, tīrkultūras izveide un uzturēšana;
  • Izdalīto organismu tīrkultūru toksikorezistences noteikšana pret zināmiem toksikantiem: smagajiem metāliem, pesticīdiem, naftas produktiem;
  • Izolēto tīrkultūru augšanas potenciāla noteikšana mainot vides faktoru (temperatūras, pH, sāļuma, izšķīdušo organisko un neorganisko vielu) ietekmi;
  • Kultūru kolekcijas izveide atbilstoši aprobētajām biotestēšanas un biomarķēšanas metodēm, to uzturēšana.

Darba grupas vadītāja Dr.biol. Maija Balode, darba grupā piedalās Mg.biol. Māra Pfeifere, maģistratūras studente Elīna Seile.