Ingrīda Puriņa

 • Projekta zinātniskā vadītāja, LHEI pētniece, Dr.biol.
 • Darba pieredze: fitoplanktona ekoloģija, potenciāli toksisko aļģu ietekme uz ūdeņu ekosistēmām, toksīnu analīzes un toksīnu pārnese barības ķēdēs. Ekotoksikoloģiskie pētījumi par cianobaktēriju toksīnu ietekmi uz ūdens organismu attīstību un reprodukciju.
 • Zinātniskā darba virzieni: ekotoksikoloģija, biomarķeru izmantošana vides kvalitātes novērtēšanā.

Maija Balode

 • LHEI vadošā pētniece, Dr.biol., Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas vadītāja, LU BF docente
 • Darba pieredze: hidroekosistēmu ekoloģiskās un ekotoksikoloģiskās ekspertīzes; ūdens kvalitātes noteikšana un ekoloģisko problēmu risināšana
 • Zinātniskā darba virzieni: hidroekoloģija un ekotoksikoloģija; biotestēšanas un biomarķēšanas izmantošana vides kvalitātes novērtēšanā

Santa Purviņa

 • LHEI pētniece, Dr. biol.
 • Darba pieredze mikrobioloģiskos pētījumos Rīgas līča ekosistēmas vielu apritē. Mikroorganismu loma izšķīdušās organiskās vielas biodegradācijā piekrastes ūdeņos. Ekotoksikoloģisko metožu aprobācija un pētījumi par prioritāro bīstamo vielu ietekmi uz Latvijas ūdeņu vidi.

Anda Ikauniece

 • LHEI pētniece, Dr.biol., Jūras monitoringa nodaļas bioloģijas laboratorijas vadītāja.

Ruta Medne

 • Veterinārmedicīnas doktore, LHEI pētniece, LLU docente, veterinārārste, Starptautiskā Jūras Pētniecības Padomes(ICES) un Ūdens dzīvnieku slimību un patoloģiju darba grupas (WGPDMO) locekle.
 • Strādājusi projektā "Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana" (PROMIWA).
 • Zinātniskā darba virzieni: Zivju hematoloģija un slimības.

Ieva Bārda

 • LU pētniece, Mg.biol., LU BF doktora grāda pretendente.
 • Darba pieredze: Fitoplanktona strukturālā dinamika. Potenciāli toksisko aļģu izplatība ūdenstilpēs, cianobaktēriju toksīnu bioakumulācija.
 • Zinātniskā darba virzieni: ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa novērtēšana, biomarķeru izmantošana vides kvalitātes novērtēšanā.

Evita Strode

 • LU zinātniskā asistente, Mg. biol., LU BF doktorantūras studente. Darba pieredze dabisko ūdeņu, dzeramā ūdens, notekūdeņu, sadzīves ķīmisko līdzekļu un gudrona biotestēšanā.
 • Zinātniskā darba virzieni: ekotoksikoloģija, sedimentu piesārņojuma ietekme uz bentisko organismu attīstību.

Ieva Putna

 • LHEI zinātniskā asistente, Mg. biol., LU BF doktorantūras studente
 • Darba pieredze dabisko ūdeņu, dzeramā ūdens, notekūdeņu, Liepājas Metalurga kombināta atkritumproduktu un sedimentu biotestēšanā.
 • Zinātniskā darba virzieni: ekotoksikoloģija, piesārņojuma un dažādu toksikantu ietekme uz zooplanktona un zivju attīstību.

Elīna Seile

 • MSc. Darba pieredze LHEI, LU Hidrobioloģijas katedra, LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra.
 • Zinātniskā darba virzieni: ūdeņu kvalitātes un toksicitātes pētījumi izmantojot mikrobioloģijas metodes.

Māra Pfeifere

 • LHEI pētniece, Mg.biol.
 • Darba pieredze: ekotoksikoloģiskie pētījumi par mikroorganismu lomu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) biodegradāciju jūrā, Rīgas līča sedimentu mikrobioloģiskie pētījumi, mikroaļģu kultivēšana.
 • Zinātniskā darba virzieni: aļģu kultivēšana, kultūru kolekciju izveide un uzturēšana.

Mintauts Jansons

 • LHEI pētnieks, Mg.chem., LHEI Jūras monitoringa nodaļas ķīmijas laboratorijas vadītājs.
 • Darba pieredze: vietējo un starptautisko zinātnisko projektu plānošana un izpilde. Nacionālās Jūras monitoringa programmas ietvaros atbildīgs par toksisko metālisko elementu, analīzēm ūdenī, sedimentos un bioloģiskajos objektos, kā arī iegūto rezultātu zinātnisko interpretāciju.

Elīna Rimša

 • LU projekta koordinatore, zinātniskā asistente, LU BF maģistrantūras studente.
 • Zinātniskā darba virzieni- biomarķeru izmantošana vides kvalitātes novērtēšanā, fitoplanktona ekoloģija.
 • Piedalījusies apmaiņas programmā starp Latvijas Universitāti un Rajamangala Universitāti Taizemē un veikusi pētījumus mangrovju kanālu sistēmās.

Antons Kurakins

 • MSc, Pētnieks, Doktora grāda pretendents, uz laiku piesaistīts zinātniskais darbinieks no Sankt-Pēterburgas (Krievija), no Ekoloģiskās drošības zinātniskā pētniecības centra. Krievija, Zinātņu akadēmija.
 • Zinātniskā darba virziens: Stresa faktoru ietekmes pētījumi uz molusku sirdsdarbību.

Ineta Plikša

 • HIDROTOX projekta administratore

Antra Aparniece

 • Projekta grāmatvede