Projekta darba grupa Projekta nosaukums: Inovatīvu ekotoksikoloģijas metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvijas teritoriālajos ūdeņos.
Projekta mērķis: ir izveidot jaunu zinātnisko grupu, kas pētīs dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmi Latvijas teritoriālajos ūdeņos.
Projekta īss apraksts: Projekta ietvaros tiks veikti starpdisciplināri pētījumi bioloģijā un vides ķīmijā, strādājot ar specifiskām, jūtīgām biotestēšanas un biomarķēšanas metodēm. Balstoties uz organismu atbildes reakciju uz dažāda veida piesārņojumu, tiks veikta jūtīgāko un Latvijas apstākļiem piemērotāko testu izvēle un aprobācija Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem. Pamatojoties uz “bioloģisko efektu” datu salīdzināšanu ar bīstamo vielu ķīmiskajām analīzēm, tiks noskaidroti specifiskākie biomarķeri. Tiks izveidota Latvijas apstākļiem atbilstošu testobjektu kultūru kolekcija, kas izmantojama turpmākajiem ekotoksikoloģiskajiem pētījumiem. Pielietojot aprobētās metodes tiks noteikta ūdeņu piesārņojuma pakāpe, ķīmiskā piesārņojuma gradienti, galvenie piesārņojuma avoti un būtiskākie piesārņotāju veidi atsevišķās izvēlētās vietās Latvijas teritoriālajos ūdeņos.
Projektu veiks Latvijas Hidroekoloģijas institūts sadarbībā ar Latvijas Universitāti.