Biotestēšanas darba grupa
Bīstamo vielu klātbūtne ūdenstilpju kvalitātes kontrolē tradicionāli tiek konstatēta ar ķīmiskām noteikšanas metodēm, taču šie rezultāti nesniedz pilnu informāciju par toksikantu iespējamo ekotoksikoloģisko iedarbību uz ūdens organismiem. „Biotestēšana” ir eksperimentāla toksikantu bioloģiskās aktivitātes novērtēšana, nosakot to akūtu vai hronisku efektu uz ūdens organismu izdzīvošanu, augšanu un reprodukciju. Toksikantu ietekmes novērtēšanai tiks izmantoti dažādu trofisko līmeņu organismi: luminiscentās baktērijas, mikroskopiskās aļģes, virpotāji, lapkājvēži, sānpeldes un zivis.

    Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
  • Piemērotāko biotestēšanas metožu izvēle ūdeņu un sedimentu testēšanai, to pārbaude Latvijas apstākļos;
  • Izvēlēto biotestēšanas metožu pārbaude mainot vides faktoru (temperatūras, pH, sāļuma, izšķīdušo organisko un neorganisko vielu) ietekmi;
  • Piesārņoto vietu izpēte Latvijas teritoriālajos ūdeņos, piesārņojuma ietekmes, pakāpes un gradienta novērtēšana ar biotestēšanas metodēm;
  • Rekomendāciju izstrāde jūras un iekšējo ūdeņu monitoringa stratēģiju pilnveidošanai

Darba grupas vadītāja Dr.grāda pretendente Santa Purviņa, darba grupā piedalās LU doktorantūras studente Evita Strode un LU maģistratūras studente Ieva Putna.