Biomarķēšanas darba grupa

„Biomarķēšana” ietver metodes, kas pēc ūdens organismu specifisku enzīmu aktivitātes nosaka, vai organisms atrodas labvēlīgā vai nelabvēlīgā vidē, t.i., stresa stāvoklī. Biomarķēšanas metodes balstās uz dzīvu organismu atbildes reakcijas noteikšanu un, salīdzinājumā ar alternatīvajām ķīmiskām metodēm, sniedz virkni priekšrocību, piedāvājot iespēju novērtēt bīstamo vielu ietekmi uz dzīvo organismu attīstību, neatkarīgi no vielu ķīmiskā sastāva un izcelsmes veida.

  Darba gaitā plānots analizēt sekojošus biomarķerus:
 • oksidatīvā stresa biomarķerus- glutationa reduktāzes, glutationa-S-transferāzes un katalāzes aktivitāti;
 • neirotoksiskā stresa biomarķerus- acetilholīnesterāzes aktivitāti;
 • smago metālu ietekmi- metalotioneīna veidošanos;
 • zivju hematoloģijas aspektus.
  Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
 • Biomarķēšanas metožu pārbaude Latvijas apstākļos;
 • Izvēlēto biomarķēšanas metožu pārbaude mainot vides faktoru (temperatūras, pH, sāļuma, izšķīdušo organisko un neorganisko vielu) ietekmi;
 • Piesārņoto vietu izpēte Latvijas teritoriālajos ūdeņos, piesārņojuma ietekmes, pakāpes un gradienta novērtēšana izmantojot specifiskākos biomarķerus;
 • Rekomendāciju izstrāde jūras un iekšējo ūdeņu monitoringa stratēģiju pilnveidošanai.

Darba grupas vadītāja Dr.grāda pretendente Ieva Bārda, darba grupā piedalās Dr.biol. Ingrīda Puriņa, Dr.grāda pretendente Ruta Medne un Mg.chem. Mintauts Jansons.