SALDŪDEŅU BIOTESTĒŠANAS APMĀCĪBAS.
2011. gada 2. līdz 5. maijs.

Saldūdeņu biotestēšanas apmācības norisinājās Somijā, Helsinkos, Somu Vides institūtā (SYKE) laika posmā no 2011. gada 2. līdz 5. maijam. SYKE organizācija ir dibināta 1995. gadā kā vides pētniecības un attīstības centrs. Tā irs izvietota septiņos centros, kuru galvenais mērķis ir zinātniskā pētniecība un dažādu produktu un pakalpojumu radīšana un to uzlabošana.

Jūras izpētes, aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas centrs atbalsta Baltijas jūras aizsardzību un tās ilgtspējīgu izmantošanu, ņemot vērā Baltijas jūras valstu intereses, kas, laikam ejot, pieaug. Centra mērķis ir iegūt informāciju un radīt jaunus risinājumus, kas palīdzētu lēmējinstitūcijām uzlabot to lēmumu pieņemšanu saistībā ar Baltijas jūras aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Centrs veica plaša spektra Baltijas jūras, jūras klimata izmaiņu un sociālekonomisko izpēti.

Ūdens kvalitātes un ūdens resursu centrā tiek veikti multi-disciplināri pētījumi ar mērķi iegūt informāciju, izstrādāt novērtēšanas instrumentus un ilgtspējīgus risinājumus ūdens apgādei, notekūdeņu attīrīšanai (jo sevišķi ārkārtīgi piesārņotos rajonos), kā arī saldūdens resursu kvalitatīvai izmantošanai. Šis centrs ir arī atbildīgs saldūdeņu monitoringu un to kvantitatīvo parametru izmaiņu novērtēšanu, tātad ūdens kvalitātes izmaiņu izvērtēšanu. Viena no centra nodaļām veltīta tieši biotestēšanas pētījumiem, jaunu testu izveidei un esošo veikšanai, izveidojot laboratoriju kompleksu, kurā arī norisinājās apmācības.

    Saldūdeņu biotestēšanas apmācību laikā tika gūts priekšstats par:
  • zivju hepatocītu testu, kas ir viens no precīzāk izskaidrotajiem endokrīnās sistēmas traucētāju testiem; kā reprodukcijai kaitīgu vielu tiek uzskatīta tāda, kas imitē estrogēnu darbību zivju aknu šūnās;
  • luminiscējošo baktēriju testu, kas ir ISO (International Standard Organization) standarta metode un aprobēt arī Latvijas apstākļiem; standarts apraksta testa metodi, kuras laikā luminiscējošās baktērijas Vibrio fischeri tiek pakļautas toksiskām vielām, tādējādi inhibējot to luminiscēt spēju, kas arī ir testa beigu kritērijs;
  • ūdensziedu hronisko testu, kas ātri augoši augstākie augi un kalpo kā barība ūdensputniem, zivīm un maziem dzīvniekiem, kā arī ir daudzu bezmugurkaulnieku fizisks atbalsts; lai gan šī testa jutība ir ārkārtīgi zema, tomēr augstas vielu toksiskums var ietekmēt to reprodukciju, inhibēt augšanu un attīstību, kas arī testa laikā tiek noteikta.
Ūdensziedu Lemna minor kultūra testu veikšanai.

Saldūdeņu biotestēšanas apmācību laikā tika arī papildinātas zināšanas par D.magna akūto un hronisko testu – to kvalitātes uzlabošanu, testu veikšanas procedūras niansēm šai laboratorijā, kā arī kultūru uzturēšanas apstākļiem un testa beigu kritēriju variācijām